FAQ (často kladené otázky a odpovědi)

Na co jsou určeny členské příspěvky?

Členské příspěvky jsou jednou z forem příjmů Spolku a jsou primárně určeny pro pokrytí administrativně-provozních nákladů Spolku. Za hospodaření Spolku odpovídá výkonná rada Spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky, návrh na výši členských příspěvků a odměn pro předsedu, místopředsedu a členy výkonné rady za uplynulý rok.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Kdo se může stát členem Spolku?

Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba (starší 18-ti let) nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami Spolku a podporuje jej. Samozřejmě je nezbytné splnit podmínky pro vznik členství dle platných Stanov Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Kdo jsme?

Spolek Plzeň-Výsluní z.s. vznikl proto, aby se iniciovala jednání s městskými úřady a ostatními příslušnými orgány nebo organizacemi s cílem začlenit oblast Plzeň-Výsluní jako rovnocennou část městské části města Plzně s plnou vybaveností pro bydlení a další občanské využití.

Detailnější informaci lze najít v sekci O násZávazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Kdo definuje cíle a priority Spolku?

Kmenoví a přidružení členové Spolku prostřednictvím svých podnětů. Finální podoba cílů a priorit je odsouhlasena na členské schůzi. Členská schůze na základě definovaných cílů a priorit Spolku rozpracovává akční plán v podobě dílčích úkolů.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Kde se dozvím, kdo je členem Výkonné rady Spolku

Členové výkonné rady jsou voleni na členské schůzi. Informace o složení výkonné rady je k dispozici v zápise z členské schůze, který je přístupný v neveřejné části internetových stránkách Spolku, popřípadě k nahlédnutí u předsedy nebo místopředsedy Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak zadám podnět na nový cíl Spolku?

Podněty pro doplnění nebo úpravu cílů a priorit Spolku mohou podávat pouze kmenoví a přidružení členové. Podněty lze podávat pouze písemně na adresu sídla Spolku nebo elektronicky na e-mail předsedy Spolku nebo členů výkonné rady.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak ukončím členství ve Spolku?

Vystoupení ze Spolku lze realizovat písemným oznámením Výkonné radě. Další možnosti zániku členství jsou upraveny ve Stanovách dle jednotlivých typů členství.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak se stanu registračním členem Spolku?

Registrační členství vzniká na základě písemné registrační přihlášky.

Žadatel o registrační členství musí:
a) podat (zaslat) řádně vyplněnou a podepsanou registrační přihlášku,
b) souhlasit se stanovami a cíli Spolku.

U registračního členství může být podpis na registrační přihlášce nahrazen jiným způsobem, který jednoznačně prokáže vůli žadatele stát se registračním členem Spolku (např. zaslání mailu, scan, prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách Spolku, apod.)

Pozn. Podáním přihlášky žadatel o registrační členství souhlasí se stanovami a cíli Spolku a dává souhlas Spolku k evidenci informací uváděných v registrační přihlášce.

Pro získání registračního členství lze využít tento registrační formulář.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak se stanu přidruženým členem Spolku?

Přidruženým členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s cíli a stanovami Spolku.

Postup registrace:

1) podat (zaslat) řádně vyplněnou a podepsanou registrační přihlášku – osobně nebo pozemní poštou do sídla Spolku,
2) zaplatit členský příspěvek na účet Spolku

Pozn. Podáním přihlášky žadatel o kmenové členství souhlasí se stanovami a cíli Spolku a dává souhlas Spolku k evidenci informací uváděných v registrační přihlášce.

Přidružené členství vzniká dnem přijetí za přidruženého člena (den rozhodnutí výkonné rady) a zaplacením vstupního přidruženého členského příspěvku. Pokud nejsou splněny obě podmínky ve stejný den, kmenové členství vzniká dnem, který nastal později.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak se stanu kmenovým členem Spolku?

Kmenovým členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s cíli a stanovami Spolku a vlastní (spoluvlastní) pozemek o minimální výměře 300m2 v oblasti Území Výsluní.

Postup registrace:

1) podat (zaslat) řádně vyplněnou a podepsanou registrační přihlášku – osobně nebo pozemní poštou do sídla Spolku,
2) prokázat vlastnictví pozemku v oblasti Území Výsluní výpisem z katastru nemovitostí (stačí kopie nebo stažení z internetu ne starší 3 měsíce),
3) zaplatit členský příspěvek na účet Spolku

Pozn. Podáním přihlášky žadatel o kmenové členství souhlasí se stanovami a cíli Spolku a dává souhlas Spolku k evidenci informací uváděných v registrační přihlášce.

Kmenové členství vzniká dnem přijetí za kmenového člena (den rozhodnutí výkonné rady) a zaplacením vstupního kmenového členského příspěvku. Pokud nejsou splněny obě podmínky ve stejný den, kmenové členství vzniká dnem, který nastal později.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak mohu kontaktovat členy Výkonné rady?

Agendu pro jednání výkonné rady připravuje předseda Spolku. Podněty a požadavky pro projednání na Výkonné radě mohou kmenoví a přidružení členové zasílat na adresu sídla Spolku nebo na e-mail adresu předsedy Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Jak je svolávána Členská schůze?

Členskou schůzi svolává podle potřeby výkonná rada, předseda nebo místopředseda Spolku, nejméně jedenkrát ročně. Předseda Spolku je povinen svolat členskou schůzi za uplynulý rok maximálně do konce následujícího roku. Další možností je svolání členské schůze výkonnou radou vždy, když o to požádá nejméně třetina kmenových členů Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Co je to Výkonná rada?

Výkonná rada Spolku (dále jen také výkonná rada) je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Ve své činnosti se výkonná rada řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Co je to registrační členství?

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami Spolku a podporuje jej, se může stát registračním členem Spolku. Z rozhodnutí výkonné rady a souhlasem příslušné osoby mohou být jmenováni čestní členové Spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, sportu, školství, apod.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Co je to přidružené členství?

Přidružený člen má právo účastnit se jednání členské schůze s možností poradního hlasu (nemá právo hlasovat a být volen do orgánů Spolku), obracet se na orgány Spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření, mít možnost nahlížet do všech zápisů z jednání členské schůze a výkonné rady.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Co je to kmenové členství?

Jedná se o základní typ členství.
Kmenový člen má právo účastnit se a hlasovat na jednání členské schůze, volit orgány Spolku a může být volen do orgánů Spolku (pouze fyzické osoby), obracet se na orgány Spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření, mít možnost nahlížet do všech zápisů z jednání členské schůze a výkonné rady.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Co je to Členská schůze?

Členská schůze Spolku (dále jen také členská schůze) je nejvyšším orgánem Spolku.
Do působnosti členské schůze náleží:
a) rozhodovat o změnách stanov Spolku, nejde-li o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností (změna zákona apod.),
b) schvalovat rámcově úkoly/cíle Spolku pro příslušné období a rozpočet,
c) schvalovat výroční zprávu Spolku a roční závěrku hospodaření,
d) volit členy výkonné rady Spolku,
e) odvolávat členy výkonné rady Spolku,
f) rozhodovat o počtu členů výkonné rady Spolku,
g) ve výjimečných případech rozhodovat o udělení kmenového členství osobě, která nesplňuje podmínky pro kmenové členství,
h) ve výjimečných případech rozhodovat o znovuzařazení mezi členy Spolku,
i) schvalovat výši vstupních členských příspěvků nebo členských příspěvků pro příslušný rok,
j) rozhodovat o odměně členů výkonné rady,
k) rozhodovat o způsobu majetkového vypořádání dle stanov,
l) rozhodovat o zrušení Spolku.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

O co nám jde?

Hlavními cíli Spolku je vyvíjení úsilí o postupné zavedení infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, el. energie, osvětlení, cesty, chodníky, apod.), zlepšení dopravní dostupnosti vč. MHD, zlepšení bezpečnosti oblasti a posílení vlivu občanů na její vhodné občanské využití a v neposlední řadě snaha o ochranu životního prostředí, přírody a krajiny v oblasti Plzeň-Výsluní.

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.

Proč je v některých údajích Spolek a někde Sdružení?

V průběhu činnosti Spolku došlo ke změně legislativy. Původní sdružení osob bylo založeno jako občanské sdružení, které bylo registrováno u ministerstva vnitra. Se změnou občanského zákoníku v roce 2014 došlo také ke změně, kdy “občanská sdružení” se transformovala ze zákona na “spolky” (právnická osoba), které se budou registrovat ve veřejném rejstříku. Internetové stránky se snažíme aktualizovat, ale u informací před rokem 2014, resp.před odsouhlasenou změnou členskou schůzí se v textaci objevují původní slovní obraty (občanské sdružení nebo sdružení, valná hromada, apod.), které jsou po roce 2014 nahrazovány novými výrazy (spolek, členská schůze, apod.).

Závazné informace o podmínkách, právech a povinnostech jsou uvedeny ve Stanovách.